Termeni și condiții

Site-ul găzduit de domeniul www.the-light.ro este proprietatea societății PUMAC S.A., cu sediul social in Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6Q, Parter, Camera 7, sector 6, Bucuresti. inregistratã la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/5123/19.06.2002, CIF nr.14703086, atribut fiscal RO. Societatea are statutul de operator, potrivit art 26 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Prin accesarea Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la accesarea informațiilor din site, crearea unui cont pe site, precum și prin utilizarea oricăruia dintre serviciile furnizate prin intermediul acestui site, declarați și confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați în întregime și fără rezerve termenii și condițiile de mai jos care au valoarea unui contract încheiat între PUMAC S.A.. și dumneavoastră („Termenii și Condițiile” sau „Acordul”), precum și Politica de Confidențialitate și Politica referitoare la cookies care sunt de asemenea parte integrantă din prezentul document. Prin accesarea website-ului www.the-light.ro deveniți parte a acestui Acord, fiind denumit în continuare “Utilizator”. Serviciile PUMAC S.A.. pot fi utilizate numai în scopuri legale iar dumneavoastră vă angajați, garantați și sunteți de acord să nu utilizați aceste servicii într-un mod nelegal sau abuziv.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare, indiferent dacă dezacordul dumneavoastră privește în integralitate sau numai o parte din ”Termeni și Condiții”, aveți obligația de a înceta imediat accesarea Site-ului www.the-light.ro și utilizarea serviciilor acestuia.

PUMAC S.A.. poate modifica oricând și unilateral Termenii și Condițiile, iar astfel de modificări vor fi considerate ca acceptate de dumneavoastră prin simpla utilizare a Site-ului www.the-light.ro.

Acest Acord vă este furnizat și este încheiat în limba română, dar poate fi furnizat și încheiat și în limba engleză, în funcție de opțiunea dumneavoastră, exprimată prin selectarea limbii de utilizare a Site-ului www.the-light.ro. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest Acord este guvernat de legea din România și va fi interpretat conform legii române. În cazul unor neconcordanţe între versiunea din limba română şi cea în limba engleză primează cea în limba română.


Vă informăm că vom comunica cu dumneavoastră, în funcție de opțiunea pe care ne-o veți transmite, în limba română sau engleză pe toate chestiunile legate de utilizarea Site-ului PUMAC S.A.., sens în care vă asigurăm că personalul nostru vorbește limbile engleză și română.

Vă informăm că vom comunica cu dumneavoastră, în funcție de opțiunea pe care ne-o veți transmite, în limba română sau engleză pe toate chestiunile legate de utilizarea Site-ului PUMAC S.A.., sens în care vă asigurăm că personalul nostru vorbește limbile engleză și română.

Atenționăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres că utilizarea acestui website este pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

1. Eligibilitate

Site-ul web PUMAC S.A. se adresează persoanelor care doresc să devină clienți ai proiectelor pe care le dezvoltăm împreună și pentru dvs.

Prin urmare, pentru a încheia prezentul acord, trebuie să aveți cel puțin 18 ani și să aveți capacitatea deplină de a-l exercita.

Accesând site-ul www.the-light.ro .și / sau folosind serviciile sale, declarați și garantați că aveți 18 ani și că aveți capacitatea deplină de folosire.

2. Confidențialitate

În acord cu prevederile Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră personale și să vă ajutăm să înțelegeți cum sunt prelucrate aceste date pe care ni le furnizați, cu respectarea tuturor principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: principiul responsabilității, principiul legalității, echității și transparenței, principiul scopului prelucrării, principiul reducerii la minim a datelor necesare scopului prelucrării, principiul exactității datelor, principiul limitării stocării datelor, principiul integralității și confidențialității.

Citiți cu atenție Politica noastră de Confidențialitate și Politica referitoare la Cookies, întrucât acestea vă vor oferi informațiile necesare inclusiv despre, dar fără a se limita la scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare, dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

3. Serviciile PUMAC S.A..

Conținutul, astfel cum este definit, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia, precum şi alte elemente încorporând drepturi de proprietate intelectuală, prezentate pe site sunt proprietatea exclusivă a Societății PUMAC S.A.., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/ sau publicare).

Vizitatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea şi/ sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul www.the-light.ro sunt informatii de interes general despre PUMAC S.A.., proiectele sale, produsele/ serviciile comercializate, opiniile utilizatorilor despre produse cât şi alte informatii considerate de PUMAC S.A.. ca fiind de interes pentru vizitatori.

PUMAC S.A.. își rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informație de pe site-ul www.the-light.ro.

Așadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul PUMAC S.A.., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate atrage răspunderea persoanelor respective conform legilor în vigoare.

Website-ul www.the-light.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

PUMAC S.A.. nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate prin site şi nici de sau resursele spre care trimit link-urile menționate în acest document.

PUMAC S.A.. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor şi condițiilor de Utilizare”.

Orice încercare de a modifica conținutul site-ului www.the-light.ro sau de a afecta funcționarea oricărui server care găzduiește site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a acestora şi va putea avea drept consecință atragerea răspunderii autorului sau autorilor acestor fapte.

În cazul în care nu agreați condițiile şi termenii de utilizare vă rugăm să nu accesați site-ul www.the-light.ro şI să închideți de îndată pagina de web.

4. Solicitările și reclamațiile Clienților

Dacă aveți vreo reclamație sau întrebare, va rugăm să ne contactați pe adresa noastră de email office@the-light.ro.

5. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prezentul Acord este guvernat de legea din România și va fi interpretat conform legii române.

Sub rezerva Articolului 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Acord va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești compentente din România, de la sediul PUMAC S.A..

6. Forță majoră

Atât PUMAC S.A.., cât și dumneavoastră, suntem exonerați de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială sau pentru îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor decurgând din prezentul Acord ca urmare a unei situații de forță majoră, așa cum forța majoră este definită în continuare. Forță majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care apără de răspundere partea care o invocă, condiționat de notificarea scrisă a celeilalte părți în termen de 10 zile de la producerea cazului de forță majoră și pe baza Certificatului de forță majoră eliberat de Camera de Comerț și Industrie a muncipiului București. Dacă în termen de 30 zile de la producerea sa, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare dintre părți are dreptul să notifice cealaltă parte încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

Prezentul Acord, împreună cu Politica privind Confidențialitatea, Politica referitoare la Cookies, reprezintă integralitatea înțelegerii dintre părți și înlocuiește orice înțelegere anterioară, scrisă sau verbală.

Contactează-ne

    Contactează-ne

    Scroll to Top